تشکیل جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در گرمی