تیم داوری وارد زمین شد/ هنرمندان و روحانیون هم در ورزشگاه هستند