10منطقه شهری آمل برای اجرای جشنواره استانی تئاتر خیابانی انتخاب شد