بعثت سرآغاز حکومت صالحان بر دنياست/ ذات ‌آمريکا با دين و اسلام همخواني ندارد