ترافیک سنگین در ورودی غربی ورزشگاه/خودرو BMW برای یکی از هواداران/ دو خودرو برای طارمی و فخرالدینی