دشمنان اسلام برای تفرقه بین مسلمین دست به هرکاری می زنند