مردم دیگر به ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز نروند/ ورزشگاه پر است