آمریکا در کمپ دیوید به‌دنبال جلوگیری از رشد معنوی ایران است