دعوت نماینده حضرت آیت الله سیستانی به بازسازی نهاد ...