ناشر موسیقی چرا قید ماندن در شبستان را زد؟/ بیشترین فروش متعلق به پیانو است