قائم‌مقام نمایشگاه کتاب: موضع منفی رسانه ملی به دلیل دریافت نکردن مبالغ درخواستی است