پیامبر عالی ترین اسوه زندگی برای سعادت بشر در دنیا و آخرت است