اوباما: هیچکس از رویارویی بی پایان با ایران منفعت نمی برد