هواداران همچنان در حال ورود به ورزشگاه/ اولین نارنجک منفجر شد