مشکلات موجود در کشور وابسته به مذاکرات هسته‌ای نیست