اصفهانیان: عملکرد خوب حق‌وردی در طول فصل باعث انتخاب او شد