اظهار نظر عجیب هوادار استقلال/ بادبادک قرمز بر فراز آزادی