سخنگوی دولت: اطلاعی از تغییر وزرا و استانداران ندارم اما تغییر در راستای بهبود علمکرد دولت قابل پذیر