اعطاء نشان جهانی حکیم ابوالقاسم فردوسی به فردوسی پژوهان دنیا