کمپ دیوید بازار فروش سلاح به اعراب/نابخردی شیوخ خلیج فارس در دنباله‌روی از آمریکا