امام جمعه مشهد گفت: انسانسازی رسالت مهم نظام اسلامی است