اجازه بازرسی کشتی نجات را نمی‌دهیم/ بر محتوای کتاب‌ها نظارت شود