حفظ دستاوردهای تحول سلامت، از وظایف خطیر دانشگاههای علوم پزشکی است