آدم های عجیب و غریبی که می خواستند رئیس جمهور ایران شوند!/خودم هم خنده ام می گیره!