تداوم آزادسازی ارتفاعات راهبردی مرزی لبنان و سوریه