بعثت پیامبر زمینه ساز وحدت مسلمانان است/ کمک به یمن وظیفه جهان اسلام است