بازدید از اردوگاه مهاجران فریمان/ دستور تشکیل نشست استانداران مرزی