مشاور وزیرکشور: تعامل مسوولان و روحانیون توسعه فعالیتهای فرهنگی رابه دنبال دارد