هواداران همچنان در حال ورود به ورزشگاه یادگار امام