برتری قاطع کاظمی برابر حریف کانادایی/ راه هموار ایران برای کسب سومین مدال