روحیه ایستادگی مسلمانان در برابر دشمنان نشات گرفته از مبعث پیامبر(ص) است