امام جمعه ورامین: گرایش به اسلام در دنیا رو به افزایش است