مذاکره کنندگان هسته ای روز های سختی را در پیش دارند