دیپلمات ایرانی: هیچ توافقی برای انتقال سوخت مصرفی از ایران به روسیه نشده است