حرص در هدایت شدن و هدایت گری از امتیازات ویژه آیت الله دهشت بود