صالحی به مراجع عظام تقلید درباره نمایشگاه کتاب تهران گزارش داد