پيام عيد مبعث پيام هدايت و همراهي بشر براي رسيدن به کمال و معنويت است