خدابنده از دور رقابت‌ها کنار رفت، کاظمی راهی دور سوم شد