تکیه بر فرمایشات مقام معظم رهبری در مذاکرات هسته ای