قایقران همدانی برای حضور در کاپ جهانی آلمان انتخاب شد