تلاش دولت باوجودتحریم ها برای خدمات رسانی به مردم مطلوب بوده است