بعثت پیامبر(ص) انسانها را از جهل و ظلم و تباهی نجات داد