خدابنده دومین نماینده بانوان نیز با مسابقات جهانی وداع کرد