تنها زبان فارسی و شعر از میان آتش و بحران عبور کرده است