یدیعوت آحارانوت: اسرائیلی‌ها قصد دارند توافق هسته‌ای را بپذیرند