آیت الله نابلسی: تکفیری‌ها در قلمون بین فرار و مرگ باید یکی را انتخاب کنند