پزشکان در حال درمان عضلات قلبم هستند/ اوایل هفته آینده مرخص می‌شوم