دستور تشکیل نشست ویژه استانداران استان‌های هم مرز با افغانستان