پاکسازی ۳۰۰ کیلومتر از القلمون از تروریست های تکفیری