مسئولان مصلی از غرفه داران با حجاب برتر نمایشگاه قدردانی می‌کنند